ZŁOTY BILET

Gratulacje, znalazłaś/eś Złoty Bilet! Dzięki niemu możesz odebrać jeden darmowy dzień wybranej przez Ciebie diety.
Takim sukcesem trzeba się dzielić, dlatego udostępnij zdjęcie biletu na swoim Instagramie/Facebooku i oznacz @PogotowieDietetczyne. Następnie wyślij screena tego posta do nas (w wiadomości prywatnej na Facebooku lub przez maila), dzięki czemu będziemy mogli dodać do Twojej diety wygrany darmowy dzień.

Zdjęcie Złotego Biletu wykonaj do 3 dni od daty jego otrzymania. Na drugim planie może znaleźć się dowolna przestrzeń, człowiek, zwierzę z wykluczeniem prezentacji czy oznaczania innych marek. Organizatorem promocji jest Pogotowie Dietetyczne, które zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i majątkowe związane ze Złotym Biletem. Promocja obowiązuje od 17.08.2021 do odwołania i jest przeznaczona dla osób fizycznych będących aktualnymi klientami Organizatora. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie oryginalnego Złotego Biletu z wersji papierowej oraz wysłanie jego zdjęcia oraz screena posta udostępnionego na Facebooku/Instagramie Klienta, na którym widoczny jest Złoty Bilet. Promocje nie łączą się, chyba że Organizator postanowi inaczej. Udział w promocji równoznaczny jest z akceptacją jej regulaminu dostępnego poniżej.

biuro@pogotowiedietetyczne.pl

REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wakacyjnym słodkim konkursie. 
 2. Organizatorem Konkursu jest PD FIT Damian Drozdowski, Skrybicze 17, 15-606 Białystok, NIP: 966-21-19-199, („Organizator”). 
 3. Konkurs będzie trwał w dniach od 18 sierpnia 2021 roku od momentu opublikowania postu konkursowego do 31 września 2021 roku do godziny 23:59. 
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w ramach profilu Pogotowie Dietetycznne na stronie internetowej https://www.facebook.com/pogotowiefit („Strona Konkursowa”). 
 5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na portalu Facebook lub instagram, posiadająca aktywne zamówienie w firmie. 
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się członków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. 

 

§2 Zasady Konkursu 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zrobienie zdjęcia złotego biletu i opublikowanie go na swoim profilu na facebooku lub Instagramie. W celu weryfikacji Uczestnik musi przesłać screen z udostępnionym postem, przesłać swoje dane teleadresowe oraz kontaktowy numer telefonu na adres email lub w wiadomości prywatnej na fanpage w ciągu 3 dni od znalezienia biletu.
 2. Złoty bilet dodawany będzie codziennie do zamówienia jednego z aktualnych Klientów Organizatora. Wyznaczona przez Organizatora Komisja codziennie wytypuje zamówienie z listy aktualnych Klientów, co zagwarantuje uczestnictwo w Konkursie każdego z aktualnych Klientów. Oznacza to również, że każdego dnia będzie typowane zamówienie innego Klienta oraz że każdy z nich w pewnym momencie otrzyma do swojego zamówienia jeden Złoty Bilet. 
 3. Ze względu na czas potrzebny na nagrodzenie wszystkich Klientów, dopuszczamy możliwość, że część z nich może zostać nienagrodzona ze względu na rezygnację z usług cateringu przed zakończeniem Konkursu.
 4. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia pod kątem zgodności z regulaminem. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w szczególności w przypadku: – Powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub – Stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub – Stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika zgłoszenie narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie osób trzecich lub – Podejrzenia Organizatora o wykorzystaniu do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook – Naruszenia standardów społeczności serwisu Facebook Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji. 

 

§3 Nagrody 

 1. Wszystkie Nagrody ufundował Organizator. 
 2. Nagrody w konkursie przyznawane będą codziennie w dni robocze przez okres trwania konkursu, którymi będzie darmowy dzień wybranej diety. 
 3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju. 
 4. Zwycięzcy konkursu wybierani będą codziennie w dni robocze przez Komisję na podstawie prac przesłanych w dniu poprzednim. Organizator ma prawo do podania danych Zwycięzców na stronie Stronie Konkursowej. 
 5. Przekazanie nagród nastąpi w formie dodania dodatkowego bezpłatnego dnia do wybranej diety na koncie klienta na stronie pogotowie-dieteyczne.pl Uczestnik musi przesłać swoje dane teleadresowe oraz kontaktowy numer telefonu na adres email lub w wiadomości prywatnej na fanpage w ciągu 3 dni od znalezienia złotego biletu w swoim zamówieniu. 
 6. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub jeżeli podane dane przy rejestracji są nieprawidłowe, bądź w przypadku zmiany danych osobowych, które uniemożliwiają jego identyfikację, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał w kolejności najwyższą ilość głosów. 
 7. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. §4 Reklamacje 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: biuro@pogotowie-dietetyczne.pl
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. 
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 
 4. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. §5 Dane osobowe / Klauzula informacyjna Organizator Informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest PD FIT Damian Drozdowski, Skrybicze 17, 15-606 Białystok, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu powiadomienia o wynikach konkursu oraz – w odniesieniu do wyłonionego laureata – w celu przekazania nagrody 
 3. Administrator gromadzić będzie adresy mailowe uczestników, a w odniesieniu do zwycięzcy – jego dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego, 
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że okaże się to konieczne dla realizacji praw i obowiązków uczestników Konkursu, wynikających z niniejszego Regulaminu, 
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z Regulaminu, po czym zostaną usunięte, 
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO), udzielona przystąpienie do udziału w konkursie i dobrowolne udostępnienie swojego adresu e-mail, a w odniesieniu do zwycięzcy – dobrowolnie udostępnienie danych adresowych i numeru telefonu kontaktowego, 
 7. Uczestnik posiada prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c. przenoszenia danych, d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

 

§6 Prawa autorskie 

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na Stronie Konkursowej www.facebook.com/PogotowieFit wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów. 
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora. 
 3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich. 
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że z chwilą dokonania zgłoszenia wszelkie autorskie majątkowe prawa dotyczące utworu (w rozumieniu ustawy z 04 lutego 1994 r. ustawa o prawie autorskim i prawach pochodnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami) przechodzą na Organizatora. §7 Postanowienia końcowe 

 1. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair-play zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w Konkursie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagrody lub niedostarczenie przesyłek z nagrodą przez pocztę, w szczególności gdy dostarczenie przesyłki jest niemożliwe ze względu na błędnie podany adres Uczestnika. 
 4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminy serwisu. 
 5. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego nieprawidłowości w dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak dostępu do strony konkursu . 
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie pogotowie-dietetyczne.pl/zlotybilet. 
 8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 9. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora